Pressupost d'assegurança de NEGOCIS

Edificis construïts sòlidament de pedra, rajola, amb coberta incombustible, etc. I sense líquids inflamables


Oficina Empuriabrava /
Castelló d'Empúries

Quines cobertures oferim ?

 • Incendi
  • Explosió
  • Implosió
  • auto explosió
  • Caiguda del llamp
 • Extensió de garanties:
  • Fum o sutge
  • Fenòmens atomsfèrics (vent, pedregada, pluja, neu)
  • vandalisme
  • inundació
  • xoc, impacte i detonacions sòniques
 • Ruïna total edifici
 • Danys per aigua, danys materials com a conseqüència de:
  • Escapament de les conduccions i dipòsits
  • trencament
  • obstruccions
  • defectes
  • gelades
  • procedents de goteres de locals contigus o superiors
  • que es vessi per omissió de tancament de claus o aixetes
  • existint assegurança immoble:
   • despeses de localització i reparació de fuites d’aigua
   • despeses de reparació de les pròpies canonades
   • reparació d’avaries sense danys
 • despeses per la recomposició estètica del continent
 • trencaments:
  • vidres, marbres, miralls, rètols
  • vidres de plaques solars
 • danys elèctrics
 • bens refrigerats
 • Danys a bens de l’assegurat per ús particular
 • bens desplaçats temporalment
 • danys a jardins, arbres i arbustos
 • caiguda d’arbres, faroles i antenes
 • altres riscos accidentals
 • reposició d’arxius
 • tot risc de danys materials
 • tot risc d’art
 • vessament de mercaderies líquides
 • accidents corporals de clients
 • transport de mercaderies
 • mercaderies desplaçades a fires o exposicions
 • bombers
 • despeses de salvament
 • desenrunament i demolició
 • desenfangament i extracció de llots
 • desallotjament forçós
 • lloguer de local provisional
 • despeses ocasionades per l’obtenció de permisos i llicencies
 • escapament de sistemes d’extinció d’incendis
 • pèrdua de lloguers
 • vehicles propis en repòs
 • compensació de capitals
 • honoraris professionals
 • béns propietat de terceres persones
 • bens disponibles en vehicle
 • bens d’empleats
 • robatori i espoliació:
  • béns i mercaderies dins de local
  • bens en aparadors sense penetrar en el local
  • d’elements de l’edificació
  • diners en efectiu
  • robatori des de l’exterior
  • espoliació a clients, visitants i empleats de l’assegurat
  • espoliació a cobradors o transportadors de diners
  • reposició d’arxius
  • reposició de claus i panys
  • infidelitat d’empleats
  • despeses de vigilància
  • danys materials i desperfectes causats als bens assegurats
 • responsabilitat civil, defensa i fiances:
  • propietari de l’immoble
  • arrendatari
  • explotació
  • patronal
  • productes o serveis
  • treballs fora
  • bens confiats
  • fiances judicials
 • avaries de maquinària, ordinadors i d’equips electrònics:
  • avaria de maquinària
  • avaria d’ordinadors
  • ordinadors portàtil i equips mòbils
 • pèrdues conseqüencials:
  • modalitat d’indemnització diària
  • modalitat de pèrdua de guanys
  • modalitat de despeses generals permanents
  • de mercaderies en frigorífics
  • per fallada en el subministrament de proveïdors
 • serveis associats a la pòlissa:
  • assistència en comerços
  • serveis de reparadors de la companyia
  • serveis complementaris
 • assegurança de defensa jurídica:
  • reclamació de danys i perjudicis
  • en relació al local i a les persones
  • conflictes amb limítrofs
  • ampliació de la defensa penal:
   • fiances judicials
  • contractes laborals
  • contractes de serveis
  • defensa en qüestions administratives municipals
  • contractes sobre bens mobles
  • reclamació a l’arrendatari
  • reclamació d’honoraris professionals
  • assessorament jurídic telefònic
  • anàlisis i revisió d’escrits o contractes
 • riscos extraordinaris – consorci (CCS)

 

 

DETALL INFORMATIU NO VINCULANT - SENSE VALOR CONTRACTUAL

Oficina Empuriabrava /
Castelló d'empúries
Comunicació de sinistre
Vols que et truquem?

Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros

Titular: Rafael Tripero

Departamento de Atención al Cliente           
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info, departamento atención al cliente

COBERTURES POSSIBLES a valor de nou (max. 2 anys) o a valor convingut

DANYS SOFERTS PER L’EMBARCACIÓ I ELS SEUS ACCESSORIS a l’aigua, en sec o en boia autoritzada (max. 72 h. sense vigilància) per:

 • Pèrdua total absoluta
 • Pèrdua total econòmica
 • Avaries particulars
 • Naufragi
 • Enfonsament
 • Varada
 • Embarrancada
 • Despeses inspecció fons per embarrancada
 • Abandonament
 • Abordatge
 • Xoc o col·lisió amb objectes o instal·lacions
 • Temporal, tempesta i/o cops de mar
 • Fortuna de mar tant fortuït com força major
 • Incendi
 • Explosió
 • Malvolença de tercers o actes malintencionats o maliciosos
 • Erupció volcànica
 • Terratrèmol
 • Robatori
  • del casc sencer
  • de motors amovibles
  • d’accessoris
  • d’aparells i equipament
  • de la embarcació auxiliar
  • del motor auxiliar
  • danys per robatori o temptativa de robatori
 • Accident del vehicle portador, incloent càrrega i descàrrega
 • Despeses de salvament
 • Remoció de restes
 • Obstrucció circuit refrigeració
 • Bot i motor auxiliar
 • Remolc

 

 • Efectes personals:
  • estris
  • pesca
  • esportius
  • imatge/só
 • Responsabilitat civil
  • per ús embarcació
  • per pràctica esquí aquàtic
  • en front propis esquiadors
  • per objectes remolcats
  • per participació en regates
  • per contaminació
  • com patró eventual d’una altra nau
  • com passatger eventual d’una altra nau
 • Costos protecció jurídica
  • defensa penal
  • constitució fiances
  • reclamació de danys
  • despeses peritació (inclòs per reparacions defectuoses)
  • reclamació a altres asseguradores
  • reclamació per incompliment contractes
  • avançament indemnitzacions
 • Accidents corporals
  • del patró
  • dels ocupants
  • dels esquiadors
  • mort
  • invalidesa
  • despeses curació
  • despeses sepeli
 • Assistència a la mar
  • a les persones
  • remolcat/custòdia embarcació

Aquesta relació de cobertures és a títol merament informatiu.

Cobertures subjectes al condicionat general i/o particular de la pòlissa

GARANTIES QUE ES PODEN OFERIR:
 • INCENDI

 • EXPLOSIÓ

 • CAIGUDA DEL LLAMP

 • VEHICLES EN GARATGE

 • FUM O SUTGE, XOC, IMPACTE I DETONACIONS SÒNIQUES

 • VANDALISME

 • ACTES VANDÀLICS DE L’ARRENDATARI

 • FENÒMENS ATMOSFÈRICS (VENT, PEDREGADA, PLUJA, NEU)

 • GOTERES I FILTRACIONS

 • INUNDACIÓ, DESFANGAMENT I EXTRACCIÓ DE LLOTS

 • DANYS PER AIGUA

 • LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE FUGES D’AIGUA

 • TRENCAMENT CANONADA SENSE DANYS

 • EXCÉS DE CONSUM D’AIGUA

 • DESPESES DE DESEMBOSSAMENT

 • VESSAMENT ACCIDENTAL DE LÍQUIDS DIFERENTS DE L’AIGUA

 • DETERIORAMENT D’ALIMENTS EN EL FRIGORÍFIC

 • ROBATORI I ESPOLIACIÓ

 • BÉNS DEL CONTINGUT

 • BÉNS EN EL TRASTER, DEPENDÈNCIES O ANNEXOS

  • MOBILIARI DE JARDÍ

 • OBJECTES D’ALT VALOR

 • BÉNS PROPIETAT DE TERCERES PERSONES

 • ELEMENTS FIXES DE L’IMMOBLE

 • DINERS EN EFECTIU EN QUALSEVOL SITUACIÓ

 • DINERS EN EFECTIU EN CAIXA FORTA

 • ÚS FRAUDULENT DE TARGETES I XECS

 • ATRACAMENT FORA DE LA LLAR

 • JOIES FORA DE CAIXA FORTA

 • JOIES EN CAIXA FORTA

 • DESPERFECTES A L’HABITATGE

 • REPOSICIÓ DE CLAUS I PANYS

 • FURT A L’HABITATGE

 • OBJECTES DE VALOR AL BANC

 • TRENCAMENTS:

– VIDRES, MARBRES, GRANITS, ELEMENTS SANITARIS

VIDRES DE PLAQUES SOLAR I DE PLAQUES DE VITROCERÀMICA

 • DANYS ELÈCTRICS

 • DANYS A BÉNS REFRIGERATS

 • BÉNS EN VIATGE I TRASLLATS TEMPORALS

 • TRENCAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

 • DANYS A ARBRES I ARBUSTOS

 • RECONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ

 • RUÏNA TOTAL

 • AVARIA D’ELECTRODOMÈSTICS

 • BOMBERS, SALVAMENT, DESPESES D’EXTINCIÓ

 • DESENRUNAMENT I DEMOLICIÓ

 • DANYS ESTÈTICS CONTINENT I CONTINGUT

 • INHABITABILITAT TEMPORAL

 • PÈRDUA DE LLOGUERS

 • TRASLLAT I SALVAGUARDA DEL CONTINGUT

 • REPOSICIÓ DE DOCUMENTS

 • ASSISTÈNCIA A LA LLAR

 • RESPONSABILITAT CIVIL, DEFENSA I FIANCES

  • PROPIETARI DE L’IMMOBLE

  • ARRENDATARI

  • CAP DE FAMÍLIA

  • POSSEÏDOR D’ANIMALS DOMÈSTICS

  • PER CONTAMINACIÓ

  • PATRONAL

 • PROTECCIÓ JURÍDICA:

 • DEFENSA PENAL

 • RECLAMACIÓ DE DANYS

 • CONFLICTES AMB CONFRONTANTS

 • ASSESSORAMENT JURÍDIC TELEFÒNIC

 • DEFENSA JURÍDICA INTERNET

 • PROTECCIÓ DE LLOGUERS

 • SERRALLERIA URGENT

 • REPARACIÓ D’URGÈNCIA

 • SERVEI DE BRICOLATGE

 • CONTROL DE PLAGUES

 • ORDINADORS PORTÀTILS I EQUIPS MÒBILS

 • ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

 • TOT RISC ACCIDENTAL

 • ASSISTÈNCIA EN VIATGE

DETALL INFORMATIU NO VINCULANT - SENSE VALOR CONTRACTUAL

AVIS LEGAL

De conformitat amb la Llei Orgànica 03/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de

Caràcter Persona i garantia dels drets digitals, li recordem que les seves dades han sigut

incorporades al fitxer  <Correu Electrònic>  de dades de caràcter personal del qual és titular.

Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances, degudament registrat davant AEPD les finalitats de les quals són Publicitat i Prospecció Comercial i altres finalitats. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Sant Mori 15 Baixos d Bis -ES-17487 Empuriabrava (Girona) o enviant un correu electrònic a broker@dunach.com.

El seu contingut no constitueix un compromís per a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

excepte rectificació escrita per ambdues parts.”