DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT DE DUÑACH, S.A. CORREDORIA D'ASSEGURANCES

Aquest Departament d’Atenció al Client té com funció principal trametre i resoldre les queixes que puguin presentar aquells clients persones físiques o jurídiques pels serveis prestats per Duñach, S.A. Corredoria d’Assegurances.

Si vostè desitja presentar una queixa o reclamació tingui en compte que ha de seguir els següents passos:

 1. Empleni l’escrit adjunt FORMULARI QUEIXA-RECLAMACIÓ i envieu-lo a aquest Departament d’Atenció al Client:

  Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
  Departamento de Atención al Cliente
  C/ Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 Madrid. Tel. 914111963
  adreça e-mail: atencioncliente@mediadores.info

  En un termini de 1 mes a partir de la data de presentació de l’escrit l’atendrem i resoldrem les seves queixes i/o reclamacions.

 2.  En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament d’aquest departament, o si passats dos mesos des que vostè ha presentat la seva queixa o reclamació, no hem resolt la seva petició, pot dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Dirección general de seguros y Fondos de Pensiones.

  Aquest procediment és escrit i les queixes i reclamacions es poden presentar de dues maneres:

  1. En suport paper, adreçant l’escrit al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, situat al Paseo de la Castellana, 44 28046 Madrid. Tel. 952 24 99 82.
  2. Per vía telemàtica amb firma electrònica, a través del lloc web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 

A les nostres oficines tenim a la seva disposició el nostre “Reglament del Departament per a la Defensa del Client”. També pot accedir al mateix al nostre lloc web:dunach.com

INFORMACIÓ SOBRE EL DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES

1 OBJECTE

Atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions que puguin presentar els clients de corredors i de societats de corredoria, en relació amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

2 DESTINATARIS

Tota persona interessada en formular queixes i/o reclamacions contra distribuïdors d’assegurances acollits al Departament d’Atenció al Client prestat per aquesta entitat.

3 FORMA DE PRESENTAR LES QUEIXES I/O RECLAMACIONS

La presentació de les queixes i reclamacions podrà efectuar-se, personalment o mitjançant representació, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents.

4 LLOC ON PRESENTAR LES QUEIXES I/O RECLAMACIONS

A l’oficina del corredor/corredoria d’assegurances o al departament d’atenció al client del corredor/corredoria d’assegurances.

5 DADES DE CONTACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Titular del servei: Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
Adreça postal: C/ Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 Madrid
Adreça e-mail: atencioncliente@mediadores.info
Telèfon: 914111963

6 CONTINGUT NECESSARI DE L’ESCRIT DE QUEIXA O RECLAMACIÓ

 1. Nom, cognoms, domicili i número del document nacional d’identitat de l’interessat i, en el seu cas, de la persona que el representa, degudament acreditada.
 2. Motiu de la queixa o reclamació, amb especificació clara de les questions sobre les que sol·licita un pronunciament.
 3. Oficina, departament o srevei on es van produir els fets objecte de la queixa o reclamació.
 4. Que el declarant no té coneixement de que la matèria objecte de la queixa o reclamació està sent substanciada a través d’un procediment administratiu, arbitral o judicial.
 5. Lloc, data i firma.

El reclamant haurà d’aportar, junt a l’escrit de queixa o reclamació, les proves documentals que tingui en el seu poder en les que es fonamenti la seva queixa o reclamació.

7 DECISIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ O  QUEIXA

El Departament d’Atenció al Client acusarà rebut amb caràcter immediat i, de ser necessari, recaptarà, totes les dades i documents necessaris per estudiar la queixa i/o reclamació. El termini màxim per resoldre serà d’un mes, a comptar des de la data de presentació de la reclamació o queixa.

La decisió final adoptada, que sempre serà vinculant per l’entitat, serà notificada als interessats per correu certificat amb justificant de recepció o correu electrònic, segons la sol·licitud del reclamant, en el termini de 10 díes naturals, a comptar des de la data de la seva presentació.

8 TRÀMITS POSTERIORS A LA DECISIÓ

Denegada l’admisió de la reclamació o de la queixa, desestimada totalment o parcialment la seva petició o passat el termini d’un mes, a comptar des de la data de la seva presentació al Departament d’Atenció al Client, sense que la mateixa hagi estat resolta, el reclamant podrà adreçar-se al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

El temini per presentar l’escrit davant aquest Servei de Reclamacions serà d’un any, a comptar des del dia en el que es va presentar la reclamació o queixa davant el Departament d’Atenció al Client.

Les dades a facilitar seríen les següents:

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44-28046 Madrid. Tel. 952 24 99 82
web: www.dgsfp.mineco.gob.es

9 NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT

 • Llei 44/2002 del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
 • Llei 7/2017, del 2 de novembre, pel que s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.
 • Ordre ECO/734/2004, del 11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, per la que es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores i la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 • Reglament del Servei d’Atenció al Client. L’esmenat texte estarà a disposició dels clients a les oficines del mediador, en el seu cas, al lloc web d’aquest.

10 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONAL

Responsable del tractament: Duñach, S.A., Corredoria d’Assegurances
Encarregat del tractament:Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, con domicilio en C/ Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 Madrid. Teléfono: 914111963
Sub-encarregat de tractament:Cremades Calvo-Sotelo SLP, con domicilio en la c/Jorge Juan 30, 6º, 28001 Madrid.
Finalitat:Servei d’Atenció al Client
Legitimació:Execució de la sol·licitud del propi usuari
Destinataris:No hi haurà cesions de dades excepte aquelles altres cessions que corresponguin per obligació legal
Drets:Accedir, rectificar i suprimir les deades, oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals així com altres drets
Informació addicional:Es recomana llegir la política de privacitat adjunta
Consent el tractament de les seves dades per la finalitat indicada
He llegit i accepto la política de privacitat adjunta
Firmat:

Nom i cognoms:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLES DEL TRACTAMENT:

DUÑACH, S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Adreça: Sant Mori, 14-15. 17487 Empuriabrava-Castelló d’Empúries
Adreça e-mail: broker@dunach.com
Delegat de Protecció de dades: Antoni Duñach Soler

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT:

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros
Adreça: C/ Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 Madrid
Adreça e-mail: atencioncliente@mediadores.info DPO

SUBENCARREGAT DE TRACTAMENT:

Cremades Calvo-Sotelo SLP
Adreça: C/ Jorge Juan 30, 6º, 28001 Madrid
Adreça e-mail: atencioncliente@mediadores.info

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les finalitats de l’esmentat tractament seran:

 1. Gestionar el Servei d’Atenció al Client
 2. Accedit als Escrits i Documentació aportades necessàries per la gestió del mateix
 3. Accedir a les Plataformes de gestió del servei

CREACIÓ DE PERFILS:

No es faran perfils amb les dades facilitades per l’interessat.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:

La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat pel compliment els fins del servei d’atenció al client voluntàriament sol·licitat, i el compliment de l’obligació legal relativa a la normativa aplicable sobre el Servei d’Atenció al Client dels Mediadors d’Assegurances, definit per la normativa indicada anteriorment. La contestació a consultes sobre la prestació del servei es basa a més en linterès legítim (art. 6. 1 f) del RGPD).

PREVISIÓ DE CESSIONS I DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:

No es realitzaran transferències internacionals de dades, ni altres excepte aquelles altres cessions que corresponguin per obligació legal.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT:

Les dades recollides en el marc de la prestació del servei d’atenció al client únicament seran conservades durant el desenvolupament del mateix i es guardaran degudament bloquejats durant els terminis de prescripció marcats a la legislació vigent.

DRETS DELS INTERESSATS:

L’usuari podrà excercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades així com la limitació o oposició al seu tractament.

 • Accés: Qualsevol persona dret a obtenir informació sobre si sestan tractant dades personals que els concerneixen, o no.
 • Rectificació: els titulars de les dades tenen dret a rectificar les dades facilitades al Responsable del Tractament.
 • Supressió: els titulars de les dades tenen dret a accedir a les seves dades personals o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja ens siguin necessàries per a les quals van ser recollides.
 • Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a lexercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb una finalitat concreta. El Responsable del Tractament deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Revocació del consentiment: el titular de les dades podrà revocar en qualsevol moment els tractaments basats en lobtenció del seu consentiment.
 • Portabilitat: Permet obtenir una còpia de les seves dades en format electrònic i, en determinades circumstàncies, sol·licitar que siguin comunicats a un altre prestador de serveis. Només és aplicable per a tractaments informatitzats realitzats amb el consentiment de lUsuari o per al compliment dun contracte.
 • Els titulars de les dades tenen dret a dirigir-se a lAgència Espanyola de Protecció de Dades amb adreça carrer Jorge Juan 6, 28001, Madrid https://www.aepd.es/

Podrà exercir els seus drets dirigint una carta al Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, adreça: c/ Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 Madrid.

Oficina Empuriabrava /
Castelló d'empúries
Comunicació de sinistre
Vols que et truquem?

COBERTURES POSSIBLES a valor de nou (max. 2 anys) o a valor convingut

DANYS SOFERTS PER L’EMBARCACIÓ I ELS SEUS ACCESSORIS a l’aigua, en sec o en boia autoritzada (max. 72 h. sense vigilància) per:

 • Pèrdua total absoluta
 • Pèrdua total econòmica
 • Avaries particulars
 • Naufragi
 • Enfonsament
 • Varada
 • Embarrancada
 • Despeses inspecció fons per embarrancada
 • Abandonament
 • Abordatge
 • Xoc o col·lisió amb objectes o instal·lacions
 • Temporal, tempesta i/o cops de mar
 • Fortuna de mar tant fortuït com força major
 • Incendi
 • Explosió
 • Malvolença de tercers o actes malintencionats o maliciosos
 • Erupció volcànica
 • Terratrèmol
 • Robatori
  • del casc sencer
  • de motors amovibles
  • d’accessoris
  • d’aparells i equipament
  • de la embarcació auxiliar
  • del motor auxiliar
  • danys per robatori o temptativa de robatori
 • Accident del vehicle portador, incloent càrrega i descàrrega
 • Despeses de salvament
 • Remoció de restes
 • Obstrucció circuit refrigeració
 • Bot i motor auxiliar
 • Remolc

 

 • Efectes personals:
  • estris
  • pesca
  • esportius
  • imatge/só
 • Responsabilitat civil
  • per ús embarcació
  • per pràctica esquí aquàtic
  • en front propis esquiadors
  • per objectes remolcats
  • per participació en regates
  • per contaminació
  • com patró eventual d’una altra nau
  • com passatger eventual d’una altra nau
 • Costos protecció jurídica
  • defensa penal
  • constitució fiances
  • reclamació de danys
  • despeses peritació (inclòs per reparacions defectuoses)
  • reclamació a altres asseguradores
  • reclamació per incompliment contractes
  • avançament indemnitzacions
 • Accidents corporals
  • del patró
  • dels ocupants
  • dels esquiadors
  • mort
  • invalidesa
  • despeses curació
  • despeses sepeli
 • Assistència a la mar
  • a les persones
  • remolcat/custòdia embarcació

Aquesta relació de cobertures és a títol merament informatiu.

Cobertures subjectes al condicionat general i/o particular de la pòlissa

Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros

Titular: Rafael Tripero

Departamento de Atención al Cliente           
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info, departamento atención al cliente

GARANTIES QUE ES PODEN OFERIR:
 • INCENDI

 • EXPLOSIÓ

 • CAIGUDA DEL LLAMP

 • VEHICLES EN GARATGE

 • FUM O SUTGE, XOC, IMPACTE I DETONACIONS SÒNIQUES

 • VANDALISME

 • ACTES VANDÀLICS DE L’ARRENDATARI

 • FENÒMENS ATMOSFÈRICS (VENT, PEDREGADA, PLUJA, NEU)

 • GOTERES I FILTRACIONS

 • INUNDACIÓ, DESFANGAMENT I EXTRACCIÓ DE LLOTS

 • DANYS PER AIGUA

 • LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE FUGES D’AIGUA

 • TRENCAMENT CANONADA SENSE DANYS

 • EXCÉS DE CONSUM D’AIGUA

 • DESPESES DE DESEMBOSSAMENT

 • VESSAMENT ACCIDENTAL DE LÍQUIDS DIFERENTS DE L’AIGUA

 • DETERIORAMENT D’ALIMENTS EN EL FRIGORÍFIC

 • ROBATORI I ESPOLIACIÓ

 • BÉNS DEL CONTINGUT

 • BÉNS EN EL TRASTER, DEPENDÈNCIES O ANNEXOS

  • MOBILIARI DE JARDÍ

 • OBJECTES D’ALT VALOR

 • BÉNS PROPIETAT DE TERCERES PERSONES

 • ELEMENTS FIXES DE L’IMMOBLE

 • DINERS EN EFECTIU EN QUALSEVOL SITUACIÓ

 • DINERS EN EFECTIU EN CAIXA FORTA

 • ÚS FRAUDULENT DE TARGETES I XECS

 • ATRACAMENT FORA DE LA LLAR

 • JOIES FORA DE CAIXA FORTA

 • JOIES EN CAIXA FORTA

 • DESPERFECTES A L’HABITATGE

 • REPOSICIÓ DE CLAUS I PANYS

 • FURT A L’HABITATGE

 • OBJECTES DE VALOR AL BANC

 • TRENCAMENTS:

– VIDRES, MARBRES, GRANITS, ELEMENTS SANITARIS

VIDRES DE PLAQUES SOLAR I DE PLAQUES DE VITROCERÀMICA

 • DANYS ELÈCTRICS

 • DANYS A BÉNS REFRIGERATS

 • BÉNS EN VIATGE I TRASLLATS TEMPORALS

 • TRENCAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

 • DANYS A ARBRES I ARBUSTOS

 • RECONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ

 • RUÏNA TOTAL

 • AVARIA D’ELECTRODOMÈSTICS

 • BOMBERS, SALVAMENT, DESPESES D’EXTINCIÓ

 • DESENRUNAMENT I DEMOLICIÓ

 • DANYS ESTÈTICS CONTINENT I CONTINGUT

 • INHABITABILITAT TEMPORAL

 • PÈRDUA DE LLOGUERS

 • TRASLLAT I SALVAGUARDA DEL CONTINGUT

 • REPOSICIÓ DE DOCUMENTS

 • ASSISTÈNCIA A LA LLAR

 • RESPONSABILITAT CIVIL, DEFENSA I FIANCES

  • PROPIETARI DE L’IMMOBLE

  • ARRENDATARI

  • CAP DE FAMÍLIA

  • POSSEÏDOR D’ANIMALS DOMÈSTICS

  • PER CONTAMINACIÓ

  • PATRONAL

 • PROTECCIÓ JURÍDICA:

 • DEFENSA PENAL

 • RECLAMACIÓ DE DANYS

 • CONFLICTES AMB CONFRONTANTS

 • ASSESSORAMENT JURÍDIC TELEFÒNIC

 • DEFENSA JURÍDICA INTERNET

 • PROTECCIÓ DE LLOGUERS

 • SERRALLERIA URGENT

 • REPARACIÓ D’URGÈNCIA

 • SERVEI DE BRICOLATGE

 • CONTROL DE PLAGUES

 • ORDINADORS PORTÀTILS I EQUIPS MÒBILS

 • ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

 • TOT RISC ACCIDENTAL

 • ASSISTÈNCIA EN VIATGE

DETALL INFORMATIU NO VINCULANT - SENSE VALOR CONTRACTUAL

Click on this link to consult this information in English

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SERVEIS DE LA SOCIETAT DE L’INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC:

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades són recollides amb la finalitat de: Prestació de serveis d’assessorament i contractació de pòlisses d’assegurances, anàlisis objectiu de riscos, gestió de les anul·lacions de pòlisses, enviament de ofertes y propostes comercials d’assegurances, accions de màrqueting y publicitat en general, assessorament i gestió en els tràmits de sinistres soferts per clients davant les asseguradores, representació dels clients davant possibles reclamacions per sinistres produïts i gestió de dades de contraris en sinistres.. sent la base jurídica per aquest tractament l’execució d’un contracte i el consentiment de l’interessat i l’interès legítim de l’entitat en la resolució dels sinistres en què l’interessat pot veure’s afectat.

Per a complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicades a: Entitats asseguradores; Administració tributaria; Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals; notaris, advocats i procuradors; empreses i professionals que presten serveis per a la tramitació i liquidació de sinistres; distribuïdors i gestors publicitaris i Administració pública amb competències en la matèria.

Aquestes dades es conservaran m’entrés que els seus contractes d’assegurança estiguin vigents i, una vegada cancel·lats, durant 6 anys d’acord en el previst a l’Art. 30.1 del codi de Comerç, o 10 anys als relatius a assegurances de Vida i Plans de Pensions, segons el previst en la legislació sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret de portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances, Apartat correus nº 6, ES-17487 Empuriabrava/Castelló d’Empúries (Girona) o enviant un correu electrònic a broker@dunach.com, indicant el dret que vulgui exercir. Pot obtenir informació addicional a la nostra pàgina web https://dunach.com/.

Tanmateix té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades personals ( Agència de Protecció de Dades. www.agpd.es).

EN EL CAS D’APORTAR DADES DE PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS A VOSTÈ/S EN ELS EXTREMS SENYALATS EN ELS PÀRRAFS ANTERIORS, EXIMINT A DUÑACH S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE QUALSEVOL TIPUS DE RESPONSBAILITAT PER AQUEST INCUMPLIMENT.

En el cas de les assegurances de vida i els plans de pensió, l’informem que, respecte dels fitxers automatitzats amb les dades del client, en compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, són destinatàries d’aquesta informació les autoritats competents en aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA:
 
EL SOL·LICITANT RECONEIX HAVER REBUT I ENTÈS ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA TOTA LA INFORMACIÓ RECOLLIDA ENTRE L’ARTICLE 172 I EL 183 DEL REIAL DECRET LLEI 3/2020, DE 4 FEBRER, QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA I NO LIMITATIVA, A CONTINUACIÓ DETALLEM:
 

1) DENOMINACIÓ SOCIAL:
Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

2) ACTIVITAT:
Corredoria d’Assegurances.

3) FORMA JURÍDICA de societat mercantil:
Societat Anònima.

4) REGISTRE:
Reg. Esp. Administratiu de la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions amb el nº J-0249.
Registre Mercantil de Girona, Tom 742, Llibre 613, Secció 3ª de Societats, Foli 20, Full núm. 10783, Inscripció 1ª. CIF: A-17225228.

5) ÒRGAN DE CONTROL:
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana nº 44, ES-28046 Madrid. Telèfon 91 339 00 00
Verificable en plana web: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx

6) DOMICILI SOCIAL:
ES-17487 Empuriabrava/Castelló d’Empúries (Girona) C/ Sant Mori, núm. 14-15. Web: www.dunach.com
Direcció de correu electrònic: broker@dunach.com

7) ALTRA OFICINA:
ES-17480 Roses (Girona), Av. de Rhode 89.

8) ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL:
Pòl. 4793030 Zurich Insurance PLC Sucursal España

9) ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ:
Pòl. nº 3810011 Crèdito y Caución

10) INDEPENDÈNCIA:
Com a corredors, som els únics professionals facultats per a assessora’l, des de la més estricta independència, imparcialitat i objectivitat, en base a una anàlisis objectiva del risc, havent de fer prevaler els seus interessos legítims davant l’asseguradora, representant-lo, si bé devent, al mateix temps, lleialtat a l’altra part del contracte.
No ostentem participació en el capital de cap asseguradora o entitat financera, ni tampoc cap asseguradora o entitat financera ostenta participació en el de la Corredoria.

11) QUEIXES I RECLAMACIONS:
Conforme es regulen en la secció 4ª del capítol III del R.D.L. 3/2020 i en l’Ordre Ministerial ECO 734/2004, podran dirigir-se al nostre Servei d’Atenció al Client, el Reglament del qual es troba disponible a les nostres oficines i plana Web:

Consejo Gral. de Colegios de Mediadores de Seguros
Departamento de Atención al Cliente
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info,
Termini de resolució: dos mesos.

12)REMUNERACIÓ:
Tant en les primes periòdiques com en les extraordinàries, serà per comissions, que seran a càrrec, íntegrament, de l’assegurador, no cobrant en cap cas honoraris, llevat de pacte exprés.

13) ANÀLISI OBJECTIVA i PERSONALITZADA:
Qualitat que diferencia als Corredors, segons l’establert en el article 173 del R.D.L. 3/2020 i que repercuteix en el cost de l’assegurança, essent més econòmic, ja que s’obtindrà el millor preu gràcies al servei de recerca d’ofertes i a les negociacions realitzades per la Corredoria per a col·locar el risc.
L’anàlisi objectiu, és la suma d’un conjunt de tasques, feines i el valor addicional del nostre saber professional per a avaluar, de forma precisa i fiable, els riscos i les cobertures que els són propis a la seva activitat.
A més de l’anàlisi del risc i de les necessitats asseguradores, aquest anàlisis objectiu no es limita a un simple examen del propi producte assegurador, sinó que també contrasta altres factors que l’asseguradora confereix com: qualitat del servei, situació patrimonial i financera, recursos humans i tecnològics, àmbit establiment, rànquing per especialització, perspectives, etc., el que l ’allibera de complexes comparatives, beneficiant-lo en l’elecció de la pòlissa que raonablement més s’adequa a les seves exigències i necessitats.

14) CARACTERÍSTIQUES DE L’ATENCIÓ:
Anteposem el tracte personal i directe. Això procura tranquil·litat i confiança. Atenem a les nostres oficines, per telèfon o mitjans electrònics.

15) LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ:
– Llei 50/1980, de 8 d’octubre del Contracte d’ Assegurança.
– Llei Orgànica 03/2018 de 3 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
– Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril.
– Llei 34/2002 de 11 de juliol, Societat de la informació i Comerç Electrònic.
– Llei 7/2004 de 29 d’octubre, Text refós de l’Estatut Legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances.
– Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, llibre segon, que incorpora les mesures
per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la UE en matèria
d’assegurances privades i plans de pensions.
– Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
– Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament
del terrorisme.
– Llei 20/2015, de 14 de juliol d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores
– Codi de Comerç, Llibre II, Titulo III, Comissió Mercantil
– Qualsevol altra normativa que durant la vigència de la pòlissa pugui ser
aplicable.
Les relacions entre Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances i els seus clients estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola.

16) REPRESENTATIVITAT:
Autoritzo a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances com a mediador exclusiu pel que fa a l’assegurament dels riscos descrits en la sol·licitud per encàrrec, des d’aquest mateix moment, especialment en cas de venciment o cancel·lació, excepte indicació o revocació expressa en contrari, designació que la Corredoria accepta.
En tot cas, es necessari el consentiment exprés del client per a subscriure un nou contracte o per a modificar o rescindir el contracte d’assegurança en vigor.

17) DECLARACIÓ INEXACTA:
El subscriptor declara que les dades que ha facilitat són veritables, precises, completes i actuals, essent responsable de les inexactituds de les mateixes, obligant-se a comunicar qualsevol variació de les circumstàncies significatives dels seus riscos, que es produeixin durant la vigència de l’assegurança. El criteri de la bona fe ha d’imperar sempre.
Amb l’objectiu de minimitzar, o excloure errors, li preguem comprovi totes les dades que consten en la documentació d’assegurança.

18) PRESTACIÓ DE SERVEIS:
El contractar a través de nosaltres li atorga:
Qualitat i plenes garanties de seguretat per ser una figura regulada legalment i estar sotmesa la nostra activitat a un control permanent.
– La Corredoria, a diferència dels agents, és lliure i independent, oferint un assessorament independent professional i imparcial actua com a intermediari, utilitzant els seus coneixements experts dels riscos i de les assegurances, buscant entre múltiples asseguradores, formulant una proposta i ajudant al client que té darrere a triar la cobertura que raonablement més li convé, al preu més adequat a les seves peculiaritats i recursos.
– Assistència permanentment, representant-lo en els tràmits i gestions posteriors, especialment en cas de produir-se un sinistre, agilitant-los i vigilant que les Asseguradores compleixin amb les seves obligacions.
Per a exercir l’activitat de Corredor/Corredoria d’Assegurances, es requereix una especial qualificació i coneixements, honorabilitat i professionalitat.
Les nostres obligacions són:
1) Oferir informació veraç i suficient.
2) Realitzar l’activitat de mediació sense mantenir vincles d’afecció amb entitats asseguradores.
3) Donar consell independent, professional i imparcial.
4) Informar sobre les condicions del contracte que, segons els seus coneixements del mercat, experiència, criteri i saber professional, convé subscriure i que millor cobertura ofereix a les necessitats i característiques del client.
5) Vetllar per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa d’assegurances perquè desplegui la seva eficàcia i plenitud d’efectes.
6) Facilitar al prenedor, assegurat o beneficiaris de l’assegurança la informació que reclami sobre qualsevol clàusula de la pòlissa. En cas de sinistre esdevingut durant la vigència de la pòlissa, prestarà la seva assistència i assessorament, de forma diligent, clara, ràpida i eficaç, informant sobre els seus drets i obligacions.
7) Defensar els interessos del client amb responsabilitat, veracitat i compromís, promovent solucions eficaces.
En concret, la prestació de serveis que se’ns encarrega és la de fer tot el possible per a satisfer les necessitats asseguradores del subscriptor, si bé no conté un mandat exprés que signifiqui que s’hagi d’obtenir-se ineludiblement.
La nostre responsabilitat és de mitjans, no de resultats.
Encara que la Corredoria desplegués la seva activitat tendint a obtenir cobertura i l’interessat manifestés la seva intenció unilateral de vincular-se a l’encàrrec d’una pòlissa, expressament es convé, que la mera recepció de l’encàrrec no és cap acceptació contractual, ni fins i tot provisionalment, fins que la pòlissa d’assegurança, motiu del mateix, no reuneixi tots els requisits necessaris per a la seva plenitud d’efectes.
Relació client-asseguradora: La Corredoria assessora, amb la finalitat de que celebrin un contracte, però no respon de l’assegurança.
Els actes posteriors del subscriptor, si conclou el contracte, ratifiquen la recepció i acceptació de la present informació.
En el cas que la sol·licitud del subscriptor no s’hagués, per qualsevol causa, pogut concloure en el termini de set dies a comptar des d’aquesta data, aquest encàrrec quedarà rescindit i resolta qualsevol relació contractual o pre-contractual originada pel mateix entre subscriptor i Corredoria.


Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

data:

En fer clic a la secció “consent/consentim” significa que el client ha llegit la política de privacitat i la informació general prèvia.