Som especialistes

Fem nostres els seus objectius i li aportem la solució més adequada tant per riscs particulars com empresarials:

Comparteix

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

La superació dels requisits que estableix la Llei per a les Corredories avalen els nostres coneixements i ens faculta per a col·laborar amb múltiples asseguradores internacionals de gran prestigi i solvència. Jurídicament, som una Corredoria autoritzada per l’Administració, constituïda com a Societat Anònima, independent de qualsevol entitat i dedicada a la mediació imparcial en assegurances privades.

Per optimitzar les seves assegurances cal encertar en l'elecció del seu assessor. DUÑACH vol ser la SEVA referència a la zona.

Us oferim:

Estudiem les seves necessitats asseguradores

Comparem i avaluem les asseguradores en virtut de servei, recursos...

Bon tracte personal

Asseguradores internacionals reconegudes

Oficina Empuriabrava /
Castelló d'empúries
Comunicació de sinistre
Vols que et truquem?

COBERTURES POSSIBLES a valor de nou (max. 2 anys) o a valor convingut

DANYS SOFERTS PER L’EMBARCACIÓ I ELS SEUS ACCESSORIS a l’aigua, en sec o en boia autoritzada (max. 72 h. sense vigilància) per:

 • Pèrdua total absoluta
 • Pèrdua total econòmica
 • Avaries particulars
 • Naufragi
 • Enfonsament
 • Varada
 • Embarrancada
 • Despeses inspecció fons per embarrancada
 • Abandonament
 • Abordatge
 • Xoc o col·lisió amb objectes o instal·lacions
 • Temporal, tempesta i/o cops de mar
 • Fortuna de mar tant fortuït com força major
 • Incendi
 • Explosió
 • Malvolença de tercers o actes malintencionats o maliciosos
 • Erupció volcànica
 • Terratrèmol
 • Robatori
  • del casc sencer
  • de motors amovibles
  • d’accessoris
  • d’aparells i equipament
  • de la embarcació auxiliar
  • del motor auxiliar
  • danys per robatori o temptativa de robatori
 • Accident del vehicle portador, incloent càrrega i descàrrega
 • Despeses de salvament
 • Remoció de restes
 • Obstrucció circuit refrigeració
 • Bot i motor auxiliar
 • Remolc

 

 • Efectes personals:
  • estris
  • pesca
  • esportius
  • imatge/só
 • Responsabilitat civil
  • per ús embarcació
  • per pràctica esquí aquàtic
  • en front propis esquiadors
  • per objectes remolcats
  • per participació en regates
  • per contaminació
  • com patró eventual d’una altra nau
  • com passatger eventual d’una altra nau
 • Costos protecció jurídica
  • defensa penal
  • constitució fiances
  • reclamació de danys
  • despeses peritació (inclòs per reparacions defectuoses)
  • reclamació a altres asseguradores
  • reclamació per incompliment contractes
  • avançament indemnitzacions
 • Accidents corporals
  • del patró
  • dels ocupants
  • dels esquiadors
  • mort
  • invalidesa
  • despeses curació
  • despeses sepeli
 • Assistència a la mar
  • a les persones
  • remolcat/custòdia embarcació

Aquesta relació de cobertures és a títol merament informatiu.

Cobertures subjectes al condicionat general i/o particular de la pòlissa

Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros

Titular: Rafael Tripero

Departamento de Atención al Cliente           
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info, departamento atención al cliente

GARANTIES QUE ES PODEN OFERIR:
 • INCENDI

 • EXPLOSIÓ

 • CAIGUDA DEL LLAMP

 • VEHICLES EN GARATGE

 • FUM O SUTGE, XOC, IMPACTE I DETONACIONS SÒNIQUES

 • VANDALISME

 • ACTES VANDÀLICS DE L’ARRENDATARI

 • FENÒMENS ATMOSFÈRICS (VENT, PEDREGADA, PLUJA, NEU)

 • GOTERES I FILTRACIONS

 • INUNDACIÓ, DESFANGAMENT I EXTRACCIÓ DE LLOTS

 • DANYS PER AIGUA

 • LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE FUGES D’AIGUA

 • TRENCAMENT CANONADA SENSE DANYS

 • EXCÉS DE CONSUM D’AIGUA

 • DESPESES DE DESEMBOSSAMENT

 • VESSAMENT ACCIDENTAL DE LÍQUIDS DIFERENTS DE L’AIGUA

 • DETERIORAMENT D’ALIMENTS EN EL FRIGORÍFIC

 • ROBATORI I ESPOLIACIÓ

 • BÉNS DEL CONTINGUT

 • BÉNS EN EL TRASTER, DEPENDÈNCIES O ANNEXOS

  • MOBILIARI DE JARDÍ

 • OBJECTES D’ALT VALOR

 • BÉNS PROPIETAT DE TERCERES PERSONES

 • ELEMENTS FIXES DE L’IMMOBLE

 • DINERS EN EFECTIU EN QUALSEVOL SITUACIÓ

 • DINERS EN EFECTIU EN CAIXA FORTA

 • ÚS FRAUDULENT DE TARGETES I XECS

 • ATRACAMENT FORA DE LA LLAR

 • JOIES FORA DE CAIXA FORTA

 • JOIES EN CAIXA FORTA

 • DESPERFECTES A L’HABITATGE

 • REPOSICIÓ DE CLAUS I PANYS

 • FURT A L’HABITATGE

 • OBJECTES DE VALOR AL BANC

 • TRENCAMENTS:

– VIDRES, MARBRES, GRANITS, ELEMENTS SANITARIS

VIDRES DE PLAQUES SOLAR I DE PLAQUES DE VITROCERÀMICA

 • DANYS ELÈCTRICS

 • DANYS A BÉNS REFRIGERATS

 • BÉNS EN VIATGE I TRASLLATS TEMPORALS

 • TRENCAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

 • DANYS A ARBRES I ARBUSTOS

 • RECONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ

 • RUÏNA TOTAL

 • AVARIA D’ELECTRODOMÈSTICS

 • BOMBERS, SALVAMENT, DESPESES D’EXTINCIÓ

 • DESENRUNAMENT I DEMOLICIÓ

 • DANYS ESTÈTICS CONTINENT I CONTINGUT

 • INHABITABILITAT TEMPORAL

 • PÈRDUA DE LLOGUERS

 • TRASLLAT I SALVAGUARDA DEL CONTINGUT

 • REPOSICIÓ DE DOCUMENTS

 • ASSISTÈNCIA A LA LLAR

 • RESPONSABILITAT CIVIL, DEFENSA I FIANCES

  • PROPIETARI DE L’IMMOBLE

  • ARRENDATARI

  • CAP DE FAMÍLIA

  • POSSEÏDOR D’ANIMALS DOMÈSTICS

  • PER CONTAMINACIÓ

  • PATRONAL

 • PROTECCIÓ JURÍDICA:

 • DEFENSA PENAL

 • RECLAMACIÓ DE DANYS

 • CONFLICTES AMB CONFRONTANTS

 • ASSESSORAMENT JURÍDIC TELEFÒNIC

 • DEFENSA JURÍDICA INTERNET

 • PROTECCIÓ DE LLOGUERS

 • SERRALLERIA URGENT

 • REPARACIÓ D’URGÈNCIA

 • SERVEI DE BRICOLATGE

 • CONTROL DE PLAGUES

 • ORDINADORS PORTÀTILS I EQUIPS MÒBILS

 • ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

 • TOT RISC ACCIDENTAL

 • ASSISTÈNCIA EN VIATGE

DETALL INFORMATIU NO VINCULANT - SENSE VALOR CONTRACTUAL

Click on this link to consult this information in English

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SERVEIS DE LA SOCIETAT DE L’INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC:

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades són recollides amb la finalitat de: Prestació de serveis d’assessorament i contractació de pòlisses d’assegurances, anàlisis objectiu de riscos, gestió de les anul·lacions de pòlisses, enviament de ofertes y propostes comercials d’assegurances, accions de màrqueting y publicitat en general, assessorament i gestió en els tràmits de sinistres soferts per clients davant les asseguradores, representació dels clients davant possibles reclamacions per sinistres produïts i gestió de dades de contraris en sinistres.. sent la base jurídica per aquest tractament l’execució d’un contracte i el consentiment de l’interessat i l’interès legítim de l’entitat en la resolució dels sinistres en què l’interessat pot veure’s afectat.

Per a complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicades a: Entitats asseguradores; Administració tributaria; Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals; notaris, advocats i procuradors; empreses i professionals que presten serveis per a la tramitació i liquidació de sinistres; distribuïdors i gestors publicitaris i Administració pública amb competències en la matèria.

Aquestes dades es conservaran m’entrés que els seus contractes d’assegurança estiguin vigents i, una vegada cancel·lats, durant 6 anys d’acord en el previst a l’Art. 30.1 del codi de Comerç, o 10 anys als relatius a assegurances de Vida i Plans de Pensions, segons el previst en la legislació sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret de portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances, Apartat correus nº 6, ES-17487 Empuriabrava/Castelló d’Empúries (Girona) o enviant un correu electrònic a broker@dunach.com, indicant el dret que vulgui exercir. Pot obtenir informació addicional a la nostra pàgina web https://dunach.com/.

Tanmateix té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades personals ( Agència de Protecció de Dades. www.agpd.es).

EN EL CAS D’APORTAR DADES DE PERSONES FÍSIQUES DIFERENTS A VOSTÈ/S EN ELS EXTREMS SENYALATS EN ELS PÀRRAFS ANTERIORS, EXIMINT A DUÑACH S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE QUALSEVOL TIPUS DE RESPONSBAILITAT PER AQUEST INCUMPLIMENT.

En el cas de les assegurances de vida i els plans de pensió, l’informem que, respecte dels fitxers automatitzats amb les dades del client, en compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, són destinatàries d’aquesta informació les autoritats competents en aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA:
 
EL SOL·LICITANT RECONEIX HAVER REBUT I ENTÈS ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA TOTA LA INFORMACIÓ RECOLLIDA ENTRE L’ARTICLE 172 I EL 183 DEL REIAL DECRET LLEI 3/2020, DE 4 FEBRER, QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA I NO LIMITATIVA, A CONTINUACIÓ DETALLEM:
 

1) DENOMINACIÓ SOCIAL:
Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

2) ACTIVITAT:
Corredoria d’Assegurances.

3) FORMA JURÍDICA de societat mercantil:
Societat Anònima.

4) REGISTRE:
Reg. Esp. Administratiu de la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions amb el nº J-0249.
Registre Mercantil de Girona, Tom 742, Llibre 613, Secció 3ª de Societats, Foli 20, Full núm. 10783, Inscripció 1ª. CIF: A-17225228.

5) ÒRGAN DE CONTROL:
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana nº 44, ES-28046 Madrid. Telèfon 91 339 00 00
Verificable en plana web: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx

6) DOMICILI SOCIAL:
ES-17487 Empuriabrava/Castelló d’Empúries (Girona) C/ Sant Mori, núm. 14-15. Web: www.dunach.com
Direcció de correu electrònic: broker@dunach.com

7) ALTRA OFICINA:
ES-17480 Roses (Girona), Av. de Rhode 89.

8) ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL:
Pòl. 4793030 Zurich Insurance PLC Sucursal España

9) ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ:
Pòl. nº 3810011 Crèdito y Caución

10) INDEPENDÈNCIA:
Com a corredors, som els únics professionals facultats per a assessora’l, des de la més estricta independència, imparcialitat i objectivitat, en base a una anàlisis objectiva del risc, havent de fer prevaler els seus interessos legítims davant l’asseguradora, representant-lo, si bé devent, al mateix temps, lleialtat a l’altra part del contracte.
No ostentem participació en el capital de cap asseguradora o entitat financera, ni tampoc cap asseguradora o entitat financera ostenta participació en el de la Corredoria.

11) QUEIXES I RECLAMACIONS:
Conforme es regulen en la secció 4ª del capítol III del R.D.L. 3/2020 i en l’Ordre Ministerial ECO 734/2004, podran dirigir-se al nostre Servei d’Atenció al Client, el Reglament del qual es troba disponible a les nostres oficines i plana Web:

Consejo Gral. de Colegios de Mediadores de Seguros
Departamento de Atención al Cliente
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info,
Termini de resolució: dos mesos.

12)REMUNERACIÓ:
Tant en les primes periòdiques com en les extraordinàries, serà per comissions, que seran a càrrec, íntegrament, de l’assegurador, no cobrant en cap cas honoraris, llevat de pacte exprés.

13) ANÀLISI OBJECTIVA i PERSONALITZADA:
Qualitat que diferencia als Corredors, segons l’establert en el article 173 del R.D.L. 3/2020 i que repercuteix en el cost de l’assegurança, essent més econòmic, ja que s’obtindrà el millor preu gràcies al servei de recerca d’ofertes i a les negociacions realitzades per la Corredoria per a col·locar el risc.
L’anàlisi objectiu, és la suma d’un conjunt de tasques, feines i el valor addicional del nostre saber professional per a avaluar, de forma precisa i fiable, els riscos i les cobertures que els són propis a la seva activitat.
A més de l’anàlisi del risc i de les necessitats asseguradores, aquest anàlisis objectiu no es limita a un simple examen del propi producte assegurador, sinó que també contrasta altres factors que l’asseguradora confereix com: qualitat del servei, situació patrimonial i financera, recursos humans i tecnològics, àmbit establiment, rànquing per especialització, perspectives, etc., el que l ’allibera de complexes comparatives, beneficiant-lo en l’elecció de la pòlissa que raonablement més s’adequa a les seves exigències i necessitats.

14) CARACTERÍSTIQUES DE L’ATENCIÓ:
Anteposem el tracte personal i directe. Això procura tranquil·litat i confiança. Atenem a les nostres oficines, per telèfon o mitjans electrònics.

15) LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ:
– Llei 50/1980, de 8 d’octubre del Contracte d’ Assegurança.
– Llei Orgànica 03/2018 de 3 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
– Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril.
– Llei 34/2002 de 11 de juliol, Societat de la informació i Comerç Electrònic.
– Llei 7/2004 de 29 d’octubre, Text refós de l’Estatut Legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances.
– Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, llibre segon, que incorpora les mesures
per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la UE en matèria
d’assegurances privades i plans de pensions.
– Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
– Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament
del terrorisme.
– Llei 20/2015, de 14 de juliol d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores
– Codi de Comerç, Llibre II, Titulo III, Comissió Mercantil
– Qualsevol altra normativa que durant la vigència de la pòlissa pugui ser
aplicable.
Les relacions entre Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances i els seus clients estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola.

16) REPRESENTATIVITAT:
Autoritzo a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances com a mediador exclusiu pel que fa a l’assegurament dels riscos descrits en la sol·licitud per encàrrec, des d’aquest mateix moment, especialment en cas de venciment o cancel·lació, excepte indicació o revocació expressa en contrari, designació que la Corredoria accepta.
En tot cas, es necessari el consentiment exprés del client per a subscriure un nou contracte o per a modificar o rescindir el contracte d’assegurança en vigor.

17) DECLARACIÓ INEXACTA:
El subscriptor declara que les dades que ha facilitat són veritables, precises, completes i actuals, essent responsable de les inexactituds de les mateixes, obligant-se a comunicar qualsevol variació de les circumstàncies significatives dels seus riscos, que es produeixin durant la vigència de l’assegurança. El criteri de la bona fe ha d’imperar sempre.
Amb l’objectiu de minimitzar, o excloure errors, li preguem comprovi totes les dades que consten en la documentació d’assegurança.

18) PRESTACIÓ DE SERVEIS:
El contractar a través de nosaltres li atorga:
Qualitat i plenes garanties de seguretat per ser una figura regulada legalment i estar sotmesa la nostra activitat a un control permanent.
– La Corredoria, a diferència dels agents, és lliure i independent, oferint un assessorament independent professional i imparcial actua com a intermediari, utilitzant els seus coneixements experts dels riscos i de les assegurances, buscant entre múltiples asseguradores, formulant una proposta i ajudant al client que té darrere a triar la cobertura que raonablement més li convé, al preu més adequat a les seves peculiaritats i recursos.
– Assistència permanentment, representant-lo en els tràmits i gestions posteriors, especialment en cas de produir-se un sinistre, agilitant-los i vigilant que les Asseguradores compleixin amb les seves obligacions.
Per a exercir l’activitat de Corredor/Corredoria d’Assegurances, es requereix una especial qualificació i coneixements, honorabilitat i professionalitat.
Les nostres obligacions són:
1) Oferir informació veraç i suficient.
2) Realitzar l’activitat de mediació sense mantenir vincles d’afecció amb entitats asseguradores.
3) Donar consell independent, professional i imparcial.
4) Informar sobre les condicions del contracte que, segons els seus coneixements del mercat, experiència, criteri i saber professional, convé subscriure i que millor cobertura ofereix a les necessitats i característiques del client.
5) Vetllar per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa d’assegurances perquè desplegui la seva eficàcia i plenitud d’efectes.
6) Facilitar al prenedor, assegurat o beneficiaris de l’assegurança la informació que reclami sobre qualsevol clàusula de la pòlissa. En cas de sinistre esdevingut durant la vigència de la pòlissa, prestarà la seva assistència i assessorament, de forma diligent, clara, ràpida i eficaç, informant sobre els seus drets i obligacions.
7) Defensar els interessos del client amb responsabilitat, veracitat i compromís, promovent solucions eficaces.
En concret, la prestació de serveis que se’ns encarrega és la de fer tot el possible per a satisfer les necessitats asseguradores del subscriptor, si bé no conté un mandat exprés que signifiqui que s’hagi d’obtenir-se ineludiblement.
La nostre responsabilitat és de mitjans, no de resultats.
Encara que la Corredoria desplegués la seva activitat tendint a obtenir cobertura i l’interessat manifestés la seva intenció unilateral de vincular-se a l’encàrrec d’una pòlissa, expressament es convé, que la mera recepció de l’encàrrec no és cap acceptació contractual, ni fins i tot provisionalment, fins que la pòlissa d’assegurança, motiu del mateix, no reuneixi tots els requisits necessaris per a la seva plenitud d’efectes.
Relació client-asseguradora: La Corredoria assessora, amb la finalitat de que celebrin un contracte, però no respon de l’assegurança.
Els actes posteriors del subscriptor, si conclou el contracte, ratifiquen la recepció i acceptació de la present informació.
En el cas que la sol·licitud del subscriptor no s’hagués, per qualsevol causa, pogut concloure en el termini de set dies a comptar des d’aquesta data, aquest encàrrec quedarà rescindit i resolta qualsevol relació contractual o pre-contractual originada pel mateix entre subscriptor i Corredoria.


Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

data:

En fer clic a la secció “consent/consentim” significa que el client ha llegit la política de privacitat i la informació general prèvia.